Informacje o ochronie danych i polityce prywatności

 
 

Bardzo się cieszymy, że okazałeś zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla zarządu Hammelmann GmbH. Korzystanie ze stron internetowych Hammelmann GmbH jest możliwe bez podawania danych osobowych; jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce korzystać ze specjalnych usług dla przedsiębiorstw za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma ustawowej podstawy do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.


Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, zawsze musi być zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z obowiązującą w danym kraju ochroną danych przepisy mające zastosowanie do Hammelmann GmbH. Za pomocą tego oświadczenia o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować ogół społeczeństwa o charakterze, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane, za pomocą tego oświadczenia o ochronie danych, o przysługujących im prawach.

Jako administrator Hammelmann GmbH wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najbardziej kompletnej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Internetowe transmisje danych mogą jednak zasadniczo mieć luki w zabezpieczeniach, więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, np. przez telefon.

 
 
 
 

1. Definicje

The data protection declaration of the Hammelmann GmbH is based on the terms used by the European legislator for the adoption of the General Data Protection Regulation (GDPR). Our data protection declaration should be legible and understandable for the general public, as well as our customers and business partners. To ensure this, we would like to first explain the terminology used.

In this data protection declaration, we use, inter alia, the following terms:

a) Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator online lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznego, fizjologicznego, tożsamość genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej.

 
 

b) Osoba, której dane dotyczą

Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

 
 

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie to dowolna operacja lub zestaw operacji, które są wykonywane na danych osobowych lub na zbiorach danych osobowych, niezależnie od tego, czy zautomatyzowane, takie jak gromadzenie, nagrywanie, organizacja, struktura, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, wyszukiwanie, konsultacja, wykorzystanie ujawnianie poprzez przekazanie, rozpowszechnianie lub inne udostępnianie, dostosowanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

 
 

d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

 
 

e) Profilowanie

Profiling means any form of automated processing of personal data consisting of the use of personal data to evaluate certain personal aspects relating to a natural person, in particular to analyse or predict aspects concerning that natural person's performance at work, economic situation, health, personal preferences, interests, reliability, behaviour, location or movements.Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych związanych z osobą fizyczną, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wydajności pracy tej osoby fizycznej, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych , zainteresowania, niezawodność, zachowanie, lokalizacja lub ruchy.

 
 

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 
 

g) Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie

Administratorem lub administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, administrator danych lub szczegółowe kryteria jego wyznaczenia mogą być określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.

 
 

h) Procesor

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 
 

i) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to osoba trzecia, czy nie. Jednakże organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych zgodnie z celami przetwarzania.

 
 

j) Osoba trzecia

Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający oraz osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

 
 

k) Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, jest dowolną, dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną wskazówką woli osoby, której dane dotyczą, w której oświadczeniem lub wyraźnym działaniem potwierdzającym oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą .

 
 

2. Nazwa i adres kontrolera

Administratorem danych do celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów związanych z ochroną danych jest:

Hammelmann GmbH
Carl-Zeiss-Str. 6-8
59302 Oelde
Niemcy

Phone: +49 (0) 2522 / 76 - 0
E-Mail: [email protected]
Strona internetowa:  www.hammelmann.de

 
 

3. Nazwa i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych administratora jest:

Werner Krabus

Hammelmann GmbH

Carl-Zeiss-Str. 6-8
59302 Oelde
Niemcy

Phone: +49 (0) 2522 / 76 - 0
Email: [email protected]
Strona internetowa: www.hammelmann.de

Każda osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych we wszystkich pytaniach i sugestiach dotyczących ochrony danych.

 
 

Strony internetowe Hammelmann GmbH używają plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.


Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany jest plik cookie. Pozwala to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnić indywidualną przeglądarkę tematów od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określoną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Korzystając z plików cookie, Hammelmann GmbH może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej można optymalizować z myślą o użytkowniku. Pliki cookie pozwalają nam, jak wspomniano wcześniej, rozpoznawać użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zapobiec ustawianiu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym może trwale odmówić ustawienia plików cookie. Ponadto ustawione wcześniej pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej witryny mogą być w pełni użyteczne.

 
 

5. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Hammelmann GmbH gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system wywołuje witrynę. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Zebrane mogą być (1) zastosowane typy i wersje przeglądarki, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu dociera do naszej strony internetowej (tzw. Strony odsyłające), (4) sub - strony internetowe, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępowego oraz (8) wszelkie inne podobne dane oraz informacje, które mogą być wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Hammelmann GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej witryny internetowej oraz jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej rentowności naszych systemów informatycznych i technologii stron internetowych oraz (4) dostarczają organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku cyberataku. Dlatego Hammelmann GmbH analizuje statystycznie gromadzone anonimowe dane i informacje, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych naszego przedsiębiorstwa oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. Anonimowe dane plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

 
 

6. Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa Hammelmann GmbH zawiera informacje, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, a także bezpośrednią komunikację z nami, w tym także ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego, dane osobowe przesłane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie zapisywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, do administratora danych są przechowywane w celu przetwarzania lub skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim.

 
 

7. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub w zakresie, w jakim zapewnia to prawodawca europejski lub inni ustawodawcy w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator.

Jeżeli cel przechowywania nie ma zastosowania lub upłynął okres przechowywania określony przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

 
 

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 
 

b) Prawo dostępu

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do uzyskania od administratora bezpłatnych informacji o jego danych osobowych przechowywanych w dowolnym momencie oraz kopii tych informacji. Ponadto europejskie dyrektywy i rozporządzenia zapewniają podmiotowi danych dostęp do następujących informacji:

 • cele przetwarzania;
 • kategorie odnośnych danych osobowych;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w krajach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • w miarę możliwości, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria zastosowane do ustalenia tego okresu;
 • istnienie prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • w przypadku gdy dane osobowe nie są gromadzone od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje dotyczące ich źródła;
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, a przynajmniej w tych przypadkach istotne informacje na temat logiki, a także znaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji o tym, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego, czy do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 
 

c) Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do uzyskania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania niedokładnych danych osobowych jej dotyczących. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 
 

d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do uzyskania od administratora danych dotyczących jej danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a administrator jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli ma zastosowanie jedna z następujących przyczyn, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:


 • Dane osobowe nie są już konieczne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane.
 • Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, i jeżeli nie ma innych przepisów prawnych podstawa do przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust.1 RODO.

Jeśli zachodzi jedna z wyżej wymienionych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Hammelmann GmbH, może ona w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Hammelmann GmbH niezwłocznie zapewni natychmiastowe spełnienie żądania usunięcia.

W przypadku gdy administrator podał dane osobowe do publicznej wiadomości i jest zobowiązany zgodnie z art. 17 ust. 1 do usunięcia danych osobowych, administrator, uwzględniając dostępną technologię i koszty wdrożenia, podejmuje uzasadnione kroki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych administratorzy przetwarzający dane osobowe, o które osoba, której dane dotyczą, zażądali usunięcia przez takich administratorów wszelkich łączy, kopiowania lub replikacji tych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. Pracownicy Hammelmann GmbH zapewnią niezbędne środki w indywidualnych przypadkach.

 
 

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jedno z poniższych:

 • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie poprawności danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystania.
 • Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez podmiot danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO w oczekiwaniu na sprawdzenie, czy uzasadnione powody administratora danych zastępują uzasadnienie osoby, której dane dotyczą.

Jeśli jeden z wyżej wymienionych warunków jest spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce wystąpić o ograniczenie przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez Hammelmann GmbH, może ona w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Hammelmann GmbH zapewni ograniczenie przetwarzania.

 
 

f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do otrzymania danych osobowych jej dotyczących, które zostały przekazane administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie. Ma on prawo przekazać te dane innemu administratorowi bez przeszkód od administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest konieczne w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto wykonując swoje prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust.1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przekazywania danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, jeżeli jest to technicznie wykonalne, a jeżeli nie jest to technicznie możliwe niekorzystnie wpływają na prawa i wolności innych osób.

W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem Hammelmann GmbH.

 
 

g) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do sprzeciwienia się, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w dowolnym momencie, przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących, na podstawie lit. e) lub f ) art. 6 ust. 1 RODO. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Hammelmann GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony prawnej roszczenia.

Jeżeli Hammelmann GmbH przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących w celu takiego marketingu. Dotyczy to profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się Hammelmann GmbH przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego, Hammelmann GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej konkretną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących przez Hammelmann GmbH do celów naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 (1) RODO, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z każdym pracownikiem Hammelmann GmbH. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma swobodę, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE, korzystać ze swojego prawa do sprzeciwu w sposób zautomatyzowany z wykorzystaniem specyfikacji technicznych.

 
 

h) Zautomatyzowane podejmowanie indywidualnych decyzji, w tym profilowanie

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje skutki prawne jej dotyczące lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa, o ile decyzja (1) nie jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) nie jest dozwolone przez prawo Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które również określa ustanowić odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz uzasadnione interesy, lub (3) nie opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) jest oparta na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, Hammelmann GmbH wdroży odpowiednie środki w celu chronić prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz uzasadnione interesy, a przynajmniej prawo do uzyskania interwencji administratora ze strony administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem Hammelmann GmbH.

 
 

i) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do wycofania zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem Hammelmann GmbH.

 
 

9. Ochrona danych dla wniosków i procedury składania wniosków

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców do celów przetwarzania procedury składania wniosków. Przetwarzanie można również przeprowadzić elektronicznie. Dzieje się tak w szczególności, gdy wnioskodawca przedkłada administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej. Jeżeli administrator danych zawrze umowę o pracę z wnioskodawcą, przesłane dane będą przechowywane w celu przetworzenia stosunku pracy zgodnie z wymogami prawnymi. Jeżeli administrator nie zawarł umowy o pracę z wnioskodawcą, dokumenty wniosku zostają automatycznie usunięte dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, pod warunkiem że żadne inne uzasadnione interesy administratora nie są przeciwne usunięciu. Innym uzasadnionym interesem w tej relacji jest np. ciężar dowodu w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

 
 

10. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Matomo

Na tej stronie kontroler zintegrował komponent Matomo. Matomo to oprogramowanie typu open source do analizy sieci. Analiza sieci to gromadzenie, gromadzenie i ocena danych dotyczących zachowania odwiedzających z witryn internetowych. Narzędzie analizy sieci zbiera między innymi dane na stronie internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, weszła na stronę internetową (tzw. Odsyłacz), które strony strony były odwiedzane lub jak często i przez jaki okres była podstrona oglądane. Analiza internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej i analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Oprogramowanie działa na serwerze kontrolera, pliki dziennika wrażliwe na ochronę danych są przechowywane wyłącznie na tym serwerze.

Celem komponentu Matomo jest analiza przepływów odwiedzających na naszej stronie internetowej. Administrator wykorzystuje uzyskane dane i informacje, między innymi, do oceny korzystania z tej strony internetowej w celu opracowania raportów online, które pokazują działania na naszych stronach internetowych.

Matomo ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Po ustawieniu pliku cookie możliwa jest analiza korzystania z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie za pośrednictwem komponentu Matomo monitowana o przesłanie danych w celu analizy online na nasz serwer. W trakcie tej procedury technicznej uzyskujemy wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, co pozwala zrozumieć pochodzenie odwiedzających i kliknięć.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin na naszej stronie internetowej. Podczas każdej wizyty na naszych stronach internetowych te dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane na nasz serwer. Te dane osobowe będą przez nas przechowywane. Nie przekazujemy tych danych osobowych stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może, jak wspomniano powyżej, zapobiec ustawianiu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej w dowolnym momencie poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić ustawienia plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Matomo ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już używane przez Matomo mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się gromadzeniu danych związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, które są generowane przez Matomo, a także przetwarzaniem tych danych przez Matomo i szansą na ich wykluczenie. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi ustawić opcję „Nie śledź” w przeglądarce.

Jednak przy każdym ustawieniu opt-out cookie istnieje możliwość, że strony internetowe administratora nie będą już w pełni przydatne dla osoby, której dane dotyczą.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Matomo dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie.https://matomo.org/privacy/.

 
 

11. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z YouTube

Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne ustawianie klipów wideo i innych użytkowników, a także bezpłatne przeglądanie, recenzowanie i komentowanie ich. YouTube pozwala publikować wszelkiego rodzaju filmy, dzięki czemu można uzyskać dostęp do pełnych filmów i transmisji telewizyjnych, a także teledysków, przyczep i filmów wykonanych przez użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego.

Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, STANY ZJEDNOCZONE. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STANY ZJEDNOCZONE.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez kontrolera i na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana aby pobrać ekran odpowiedniego komponentu YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można uzyskać pod adresem https://www.youtube.com/yt/about/en/. W trakcie tej procedury technicznej YouTube i Google zdobywają wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedził podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje przy każdym wywołaniu strony podrzędnej zawierającej film z YouTube, która konkretna podstrona naszej strony internetowej była odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google będą otrzymywać informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, w momencie połączenia z naszą witryną jest zalogowana na YouTube; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie film na YouTube, czy nie. Jeśli takie przekazanie tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, dostarczeniu można zapobiec, jeśli osoba, której dane dotyczą, wyloguje się z własnego konta YouTube przed nawiązaniem połączenia z naszą witryną.

Przepisy YouTube dotyczące ochrony danych, dostępne na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

 
 

12. Podstawa prawna przetwarzania

Sztuka. 6 (1) lit. RODO służy jako podstawa prawna operacji przetwarzania, w przypadku których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tak jak ma to miejsce na przykład, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innych usług, przetwarzanie jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Czy nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, zgodnie z którym wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Tak byłoby na przykład, gdyby odwiedzający został ranny w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wtedy przetwarzanie byłoby oparte na art. 6 (1) lit. d RODO. Wreszcie operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ta podstawa prawna jest wykorzystywana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub stronę trzecią, z wyjątkiem przypadków, gdy interesy te są nadrzędne przez interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez europejskiego prawodawcę. Uważał, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie 2 RODO).

 
 

13. Uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub osobę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności na rzecz dobrobytu wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

 
 

14. Okres przechowywania danych osobowych

Kryteriami stosowanymi do ustalenia okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już konieczne do wykonania umowy lub jej zawarcia.

 
 

Podanie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub umowny; Wymóg niezbędny do zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje nieprzekazania takich danych

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. Przepisy podatkowe) lub może również wynikać z postanowień umownych (np. Informacji o kontrahentu). Czasami może być konieczne zawarcie umowy, że osoba, której dane dotyczą, przekazuje nam dane osobowe, które następnie musimy przetwarzać. Osoba, której dane dotyczą, jest na przykład zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma podpisuje z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych spowodowałoby, że nie można byłoby zawrzeć umowy z osobą, której dane dotyczą. Przed podaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, musi ona skontaktować się z dowolnym pracownikiem. Pracownik wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę, czy też jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych oraz konsekwencje nieprzekazania danych osobowych dane.

 
 

16. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsza Polityka prywatności została wygenerowana przez Generatora Polityki Prywatności Zewnętrznych Inspektorów Ochrony Danych, który został opracowany we współpracy z prawnikami ds. Prawa mediów z WBS-LAW.

 
 

Analiza przez wiredminds

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię pikseli zliczających dostarczoną przez wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) do analizy zachowań odwiedzających. W razie potrzeby dane są gromadzone, przetwarzane i przechowywane, z których profile użytkowników są tworzone pod pseudonimem. Tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione, te profile użytkowania są całkowicie anonimowe. W tym celu można wykorzystać pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika i służą do rozpoznania przeglądarki internetowej. Zebrane dane, które mogą również zawierać dane osobowe, zostaną przesłane do wiredminds lub zebrane bezpośrednio przez wiredminds. wiredminds może wykorzystywać informacje pozostawione przez strony internetowe w celu utworzenia anonimowych profili użytkowania. Dane uzyskane bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową i nie zostaną połączone z danymi osobowymi osoby noszącej pseudonim. Ilekroć rejestrowane są adresy IP, następuje ich natychmiastowa anonimizacja poprzez usunięcie ostatniego bloku numeru.

Opt-Out-Link: Wyklucz ze śledzenia.

 
 

18. OpenStreetMap

Na naszej stronie mapy są zintegrowane z lokalizacją reprezentacji. Mapy te wykorzystują dane z OpenStreetMap, darmowego projektu w celu gromadzenia dowolnie użytecznych danych geoprzestrzennych i przechowywania ich w bazie danych do użytku każdego. Usługi te są obsługiwane przez OpenStreetMap Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Wielka Brytania.

Podczas wyświetlania map informacje o ich użyciu są przekazywane do OpenStreetMap, a na komputerze odwiedzającego przechowywane są tak zwane sesyjne pliki cookie (szczegółowe informacje na temat plików cookie można znaleźć w punkcie 4). W jaki sposób OpenStreetMap zapisuje twoje dane można znaleźć

na stronie prywatności OpenStreetMap.

 
 

19. Information for application procedures at Hammelmann GmbH according to GDPR

Dowiedz się więcej o naszych informacjach dotyczących ochrony danych w ramach procedury składania wniosków w Hammelmann GmbH.

Ta strona używa plików cookie

Używamy plików cookie, aby umożliwić płynną i przyjazną dla użytkownika wizytę.
Oprócz plików cookie, niezbędnych do podstawowej funkcjonalności, do celów analitycznych używamy plików cookie stron trzecich (Google Fonts, YouTube) i narzędzi śledzących (Google Analytics). Jeśli nie zgadzasz się na użycie plików cookie, nie możemy zagwarantować nieograniczonego dostępu do wszystkich funkcji tej witryny. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie i sposobu zarządzania ustawieniami plików cookie można znaleźć w naszych informacjach o ochronie danych.